:

, , , , , , , , , , , , , , , , , -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -, , , , , , , , , , , , , , , . . , Ѩ, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,